• Kashmir86
 • zgaga
 • GothLoli
 • soldierfuxx
 • Elittka
 • empathetic
 • nienie
 • Peachpie
 • SmerfMaruda
 • stockholmsyndrome
 • yourpoison
 • migrationofthesoul
 • ilsoleesistepertutti
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2302 6c9d 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viarurky rurky
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viapassionative passionative
7967 c440 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaczoo czoo
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaczoo czoo
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaczoo czoo
8508 46f5 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viasurpriseme surpriseme
9714 fa8d 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaahora ahora
4820 1aea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
3432 4832 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora
2717 f7ba 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
9712 0f89 390
Reposted fromoutoflove outoflove
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison viadontaskmewhy dontaskmewhy
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatobecontinued tobecontinued
2674 81a5 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaoutoflove outoflove
8876 26b2 390
0205 d725 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl